aas

Zaprojektuj i wybuduj

Metoda wznoszenia budynków w systemie „zaprojektuj i wybuduj” jest coraz częściej wybieraną metodą przy realizacji domów jednorodzinnych w Polsce. Powodem takiego podejścia dla większości Inwestorów jest chęć rzeczywistego ograniczenia kosztów. Ponadto poprzez bezpośredni nadzór autorski metoda ta daje pewność wykonania obiektu zgodnie z dokumentacją techniczną. W dużej mierze skraca się czas realizacji, gdyż już na etapie projektowania Inwestor ma możliwość optymalizacji kosztów materiałów budowlanych oraz zakresu inwestycji. Zaletą tej metody jest również wyeliminowanie konfliktów pomiędzy wykonawcami poszczególnych branż a projektantami.

Firma Belabud oferuje kompleksową realizację budynków jednorodzinnych od wykonania lub adaptacji projektu budowlanego poprzez wybudowanie obiektu do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Dysonujemy doświadczoną kadrą architektów oraz projektantów we wszystkich specjalnościach. Poprzez fachowy nadzór kierownika budowy zapewniamy kontrolę jakości wykonywanych robót na każdym etapie inwestycji.

W celu uzyskania wszelkich informacji odnośnie naszej oferty prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 793 111 101 lub adres emal: biuro@belabud.pl . Zapraszamy również do naszego biura w Kielcach przy ul. Bp. Kaczmarka 14/32

Aby przybliżyć Państwu proces budowy domu przygotowaliśmy poniższy wykaz poszczególnych etapów

Etapy procesu budowy domu jednorodzinnego

Przed zakupem nieruchomości

Inwestor powinien sprawdzić czy dana działka spełnia potrzebne parametry do realizacji planowanej inwestycji. W tym celu należy:

– ustalić czy na obszarze, w którym znajduje się działka, obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego,

– ustalić czy nieruchomość, na której ma powstać inwestycja, jest przeznaczona do użytku: rolnego, przemysłowego lub budowlanego,

– ustalić czy dana nieruchomość ma dostęp do drogi publicznej, instalacji elektrycznej, gazowej, centralnego ogrzewania, wodnej i kanalizacyjnej.

– ustalić, czy sprzedający działkę posiada do niej tytuł prawny oraz czy innym podmiotom, w szczególności państwowym lub samorządowym, nie przysługuje prawo pierwokupu lub inne uprawnienia bądź roszczenia w stosunku do nabywanej nieruchomości.

Jeśli wszystkie zgromadzone informacje świadczą iż, dana nieruchomość może być przeznaczona pod planowany rodzaj inwestycji można nabyć działkę i rozpocząć proces budowlany.

Niezbędne formalności

Przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę należy dopełnić następujących formalności:

1. W przypadku braku Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego należy złożyć wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

2. Jeśli działka jest gruntem rolnym trzeba uzyskać decyzję o wyłączeniu jej z produkcji rolnej.

3. Zwrócić się do zakładu gazowniczego, energetycznego, wodno-kanalizacyjnego o wydanie warunków technicznych dostawy mediów.

4. Wykonać przez uprawnionego geodetę aktualną mapę przeznaczoną do celów projektowych.

5. Wykonać badania geotechniczne lub ocenę warunków gruntowych.

Po skompletowaniu powyższych dokumentów można rozpocząć proces projektowania.

Proces projektowania

Projekt budowlany przygotowywany jest przez uprawnionego architekta, projektanta konstrukcji i projektantów poszczególnych instalacji. Wykonanie projektu budowlanego polega na:

– przygotowaniu projektu zagospodarowania działki na mapie sytuacyjno-wysokościowej, wraz z uzgodnieniami z zakładami: energetycznym, wodociągowo – kanalizacyjnym, gazowniczym oraz ZUPD

– wykonaniu indywidualnego projektu budowlanego lub dostosowaniu projektu gotowego do warunków miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego bądź decyzji o warunkach zabudowy.

– adaptacji budynku do odpowiedniej strefy: wiatrowej, śniegowej, geologicznej oraz określeniu możliwości podpiwniczenia budynku w zależności od wysokości występowania wód podziemnych,

– sporządzeniu projektu instalacji: elektrycznej, kanalizacyjnej, ciepłej wody, centralnego ogrzewania i gazu,

– ustaleniu przebiegu przyłączy,

– usytuowaniu wjazdu na posesję

W przypadku skomplikowanej konstrukcji obiektu należy wykonać również projekt wykonawczy

zapewniamy-nadzór-nad-każdym-etapem-budowy

Uzyskanie pozwolenia na budowę

Pozwolenie na budowę wydawane jest na wniosek Inwestora i może być wydane wyłącznie w oparciu o obowiązujący plan miejscowy albo decyzję o warunkach zabudowy. Do wniosku należy dołączyć:

– 4 egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi,

– oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,

– warunki zabudowy lub wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

– wypis z rejestru gruntów dla działki

– warunki techniczne dostawy mediów

– inne dokumenty określone w prawie budowlanym, jeżeli są wymagane ze względu na charakterystyczne miejsce usytuowania wznoszonych obiektów lub ich charakter

W terminie do 65 dni Urząd Miasta lub Starostwo Powiatowe powinno wydać decyzję. Prawomocna decyzja o pozwoleniu na budowę nastąpi po dwóch tygodniach, pod warunkiem, że żadna ze stron nie wniesie odwołania. Decyzja wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata.

Roboty budowlane

Inwestor zobowiązany jest powiadomić Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego o zamiarze rozpoczęcia robót z 7-dniowym wyprzedzeniem, dołączając oświadczenie uprawnionego kierownika budowy o przejęciu obowiązków.

Początek robót budowlanych następuje z chwilą geodezyjnego wytyczenia budynku w terenie, wykonania niwelacji terenu, zagospodarowania terenu budowy np. budując obiekty tymczasowe oraz wykonania przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy np. doprowadzenie wody i prądu do celów budowlanych.

Ze względu na charakter wykonywanych prac proces budowy domu można podzielić na 3 etapy

I etap – Stan surowy otwarty

-usunięcie wierzchniej warstwy ziemi
-wykopy
-ławy i stopy fundamentowe, izolacja przeciwwodna
-ściany fundamentowe, izolacja przeciwwodna i cieplna
-podkłady podposadzkowe na gruncie
-ściany nośne zewnętrzne i wewnętrzne parteru
-ściany działowe, kominy spalinowe i wentylacyjne
-stropy i schody
-konstrukcja dachu
-pokrycie dachu wraz z obróbka blacharską i orynnowaniem
-izolacja cieplna dachu

II etap – Stan surowy zamknięty

-montaż okien, drzwi zewnętrznych, bramy garażowej

III etap – Prace montażowe i wykończeniowe

-montaż instalacji wewnętrznych: elektrycznej, wodno – kanalizacyjnej, gazowej,
-ocieplenie i otynkowanie ścian zewnętrznych
-tynki wewnętrzne, wylewki samopoziomujące, okładziny ścienne,
-prace malarskie, parkiety, posadzki,
-montaż drzwi wewnętrznych, barierek i balustrad,
-montaż urządzeń sanitarnych i elektrycznych

Zakończenie budowy

Do użytkowania obiektu budowlanego, na którego wzniesienie jest wymagane pozwolenie na budowę, można przystąpić po zawiadomieniu właściwego organu o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten w terminie 21 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgłosi sprzeciwu. Do zawiadomienia inwestor dołącza dokumentację związaną z przebiegiem robót budowlanych, która określona jest szczegółowo w prawie budowlanym.